مبعث رسول اکرم ص

مبارک بادزیبامبعثش که با
اقرابسم ربک
آغاز
وباانا اعطیناک الڪوثر
بیمه
وباالیوم اڪملت لڪم الدین
جاودانه شد
نغمه جاء الحق درتمام عالم
طنین افڪند

نظر خود را ثبت کنيد